ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลควบคุมตัวตาม มาตรา 71 และคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตาม มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และการขอปล่อยชั่วคราว ในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)

image เอกสารแนบ