Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖image
image

image รูปภาพ
image

       เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 โดยมีนายพิชัย  พงษ์พาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมแจกของขวัญ ของรางวัล และจัดให้มีการแข่งขันเกมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมงาน
ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


image เอกสารแนบ