ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

จัดโครงการ “ประสานความร่วมมือ ป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในทางอาญา และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image

วันนี้ (วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการ “ประสานความร่วมมือ ป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในทางอาญา และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายพิชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนส่วนราชการในอำเภอเจริญศิลป์ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนต่อศาล และนำไปสู่แนวทางการป้องกัน แก้ไข ได้อย่างเป็นระบบต่อไป


image เอกสารแนบ